Przy współpracy z:

Logotypy belka

Regulamin platformy 95procent.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Platformy szkoleń www.95procent.pl szkoleń, w tym dokonywania zakupów i składania zamówień, zarządzanej przez Administratora. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Platformy oznacza jednocześnie akceptację jego warunków. Nazwa Platformy, logo, zasady jej funkcjonowania, wszystkie graficzne elementy, interfejs, a także oprogramowanie, na którym opiera się Platforma, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§2 Definicje

W kontekście niniejszego Regulaminu, poniższe terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator – Crowder Spółka Akcyjna, mająca siedzibę w Żurawia 71, 15-540 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001062041, NIP: 9662142494, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 283 800,00 zł, opłacony w całości, pełniąca funkcję administratora Platformy oraz danych osobowych Użytkowników.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia na Platformie.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, działająca z Administratorem w ramach czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość bez formy pisemnej przez Klienta z Administratorem za pośrednictwem Platformy zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia Produktów na Platformie.
 5. Produkty – usługi polegające na organizacji imprez szkoleniowych, odbywające się w formie warsztatów lub kursów, przeprowadzane stacjonarnie, w których uczestnictwo Klient może nabyć na Platformie.
 6. Zamówienie – akceptacja przez Klienta oferty i przekazanie Administratorowi informacji o zamówieniu określonych Produktów wraz z zobowiązaniem do zapłaty. Szczegółowy sposób dokonywania Zamówienia jest określony w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwe jest ustawienie i modyfikacja danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 9. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być przesyłane z Platformy do przeglądarki internetowej Użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w kwestii akceptacji lub odrzucenia plików cookies.
 10. Polityka prywatności – polityka prywatności obowiązująca na Platformie, ustalana przez Administratora.
 11. Platforma, Sklep – strona internetowa https://www.95procent.pl.
 12. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 14. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy.

§3 Warunki i zasady korzystania z Platformy

 1. Platforma jest otwarta dla każdego Użytkownika. Przeglądanie informacji zawartych na Platformie nie wymaga utworzenia Konta.
 2. Aby prawidłowo korzystać z Platformy, Użytkownik musi spełnić następujące warunki:
  1. posiadanie urządzenia końcowego takiego jak komputer, tablet, smartfon,
  2. połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
  3. przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 10, Google Chrome w wersji co najmniej 12, Safari w wersji co najmniej 4. Sklep nie gwarantuje pełnej kompatybilności ze starszymi wersjami przeglądarek,
  4. włączona obsługa plików Cookies i Javascript w przeglądarce internetowej.
  5. połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 500 kb/s,

§4 Zamówienia na Usługi Szkoleniowe

 1. Szkolenia są oferowane poprzez Sklep.
 2. Administrator prezentuje ofertę uczestnictwa w szkoleniach, która jest szczegółowo opisana
  na Platformie.
 3. Aby wziąć udział w Szkoleniu, konieczne jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Składając zamówienie na Szkolenie, Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz program szkolenia zamieszczony na stronie Sklepu.
 5. Wszystkie materiały prezentowane podczas szkoleń są własnością intelektualną Usługodawcy. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia. W takim przypadku Klientowi zaproponowany zostanie udział w analogicznym szkoleniu w alternatywnym terminie, a w przypadku braku akceptacji zmiany przez Klienta zostanie mu zwrócona wniesiona opłata w pełnej wysokości.
 7. Administrator nie zapewnia transportu ani zakwaterowania, chyba że jest to uwzględnione w ofercie szkolenia.
 8. Z chwilą złożenia i opłacenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.

§5 Składanie Zamówienia

 1. W Sklepie zamówienia składane są drogą elektroniczną.
 2. Ceny w Sklepie podane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Aby złożyć Zamówione na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu należy:
  1. Wybrać Produkt;
  2. Zapoznać się ze szczegółowym opisem;
  3. Przejść do procedury zakupu („Kup bilet”)
  4. Po sprawdzeniu zawartości Koszyka przejść do płatności;
  5. Wypełnić Formularz zamówienie zawierający dane Klienta oraz wybrane miejsce i termin szkolenia;
  6. Dokonać płatności.
 4. Po otrzymaniu płatności na wskazany adres email wysłany zostanie elektroniczny bilet wstępu na szkolenie.

w celu zapobiegania oszustwom przez okres nie dłuższy niż 10 lat od momentu osiągnięcia tych celów.

§6 Prawo do rezygnacji z umowy – wymiana i zwroty

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przesłane:
  1. Na adres poczty elektronicznej inwestycje@95procent.pl;
  2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie w zakładce „Kontakt”;
  3. Pisemnie na adres korespondencyjny Platformy wskazany w zakładce „Kontakt”.
 3. Administrator ma obowiązek zwrócić kwotę zapłaconą przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Prawa konsumenta w tym zakresie przysługują również przedsiębiorcom korzystającym z uprawnień konsumenta.

o ewentualnym przedłużeniu terminu rozpatrzenia.

§7 Reklamacje

 1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących Produktów Klient może zgłosić reklamację.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie w sposób określony w §6 ust. 2.
 3. Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Klient zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji Administratora w sprawie reklamacji. Odpowiedź przesłana zostanie w sposób, w jakim złożona została reklamacja.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurą internetowego rozstrzygania sporów opracowaną przez Komisję Europejską.

§8 Prawa autorskie i poufność

 1. Wszystkie prezentowane i udostępniane Klientom Produkty są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich autorów.
 2. Udostępnione materiały szkoleniowe, dokumenty zawierające treści szkoleń oraz wzory dokumentów są uznawane za utwory zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie należą do ich autorów. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub tworzenie opracowań tych materiałów, będących utworami zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody autora, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.
 3. Żadna część ani całość materiałów otrzymanych w trakcie szkoleń nie może być kopiowana ani rozpowszechniana, w żadnej formie i żadnym sposobem (elektronicznym lub mechanicznym), włączając w to kopiowanie i udostępnianie w internecie. Użycie lub wykorzystanie w całości jakichkolwiek materiałów składających się na Produkty (również poprzez udostępnianie danych identyfikacyjnych) lub ich części bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§9 Wizerunek

 1. Udział w szkoleniu oznacza zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Klienta zarejestrowanego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg szkolenia.
 2. Zgoda na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Klienta, o której mowa w ust. 1, obejmuje prawo do tego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w internecie, prasie, materiałach reklamowych, banerach.

§10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych klientów określa Polityka prywatności dostępna na Platformie.

Zmiany w polityce prywatności i cookies

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne obowiązujące przepisy prawa.