Przy współpracy z:

Logotypy belka

Polityka Prywatności Platformy 95procent.pl

Informacje ogólne:

W trosce o poszanowanie prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych naszych interesariuszy, takich jak klienci, uczestnicy szkoleń, kontrahenci i ich pracownicy, pragniemy poinformować, że dane pozyskiwane przez nas są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Administrator danych osobowych (dalej ADO) zbieranych poprzez naszą stronę jest Crowder SA, z siedzibą przy ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0001062041, REGON: 386802855, NIP: 9662142494, e-mail: hello@crowder.pro .

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane przez ADO są zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ADO przetwarza wyłącznie dane osobowe, które użytkownik podaje w związku z korzystaniem ze strony internetowej, w celu zawarcia i realizacji umowy, nawiązania współpracy, dochodzenia należności, wypełnienia obowiązków prawnych, prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, a także innych celów określonych w przepisach prawa.

Rodzaje zbieranych danych

ADO zbiera lub może zbierać dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące zatrudnienia i inne przekazane przez użytkownika podczas korzystania z formularza kontaktowego. Przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych, chyba że użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z formularza kontaktowego lub zapisanie się do newslettera.

Profilowanie danych:

ADO nie stosuje profilowania danych osobowych użytkowników.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. ADO przechowuje dane również w przypadku spełnienia zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, egzekucji zobowiązań oraz w celu zapobiegania oszustwom przez okres nie dłuższy niż 10 lat od momentu osiągnięcia tych celów.

Uprawnienia użytkownika:

Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, a w przypadku skomplikowanych spraw informuje o ewentualnym przedłużeniu terminu rozpatrzenia.

Udostępnienie informacji:

ADO może udostępniać dane osobowe podmiotom takim jak pracownicy, współpracownicy, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności online oraz organy władzy publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie są udostępniane w formie umożliwiającej identyfikację użytkowników osobom trzecim.

Środki techniczne:

ADO podejmuje wszelkie środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem czy utratą. Bezpieczeństwo danych jest monitorowane przez cały okres przetwarzania.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). ADO korzysta z serwerów zlokalizowanych w państwach należących do EOG.

Pliki cookies

ADO używa plików cookies w celach konfiguracyjnych, rozpoznawania urządzenia użytkownika, uwierzytelniania, optymalizacji usług oraz analizy oglądalności. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies, jednak może to wpłynąć na funkcjonalność serwisu

Zmiany w polityce prywatności i cookies

ADO ma prawo do zmiany niniejszej polityki, a aktualna treść jest dostępna na stronie internetowej. Niniejszy dokument nie ogranicza uprawnień użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa.